21 October 2016

Skema Kertas 3 Sejarah SPM 2016 : Satu Analisis


      Jelaskan matlamat dasar luar Malaysia
Dasar luar Malaysia mempunyai matlamat tersendiri iaitu berbaik-baik dengan semua negara.Matlamat dasar luar Malaysia ialah menjamin keselamatan rakyat dan negara dan mengekalkan kedaulatan negara.Selain itu dapat memelihara kepentingan nasional dengan menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi.Di samping itu juga dapat mengekalkan keamanan sejagat dalam usaha untuk mengekalkan kerjasama di peringkat antarabangsa.Secara langsung dapat menjadikan negara kita sebagai warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap terhadap usaha untuk memupuk kesejahteraan dunia.

    Jelaskan bentuk hubungan luar Malaysia
Malaysia melaksanakan dua bentuk hubungan luar dengan negara-negara lain iaitu hubungan bilalteral dan multilateral. Hubungan bilateral merujuk pada hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu, contohnya hubungan Malaysia dengan Singapura, Indonesia, Thailand dan Vietnam.Selain itu hubungan luar juga diadakan dengan negra ASEAN yang lain, Amerika Latin. Afrika, Asia Barat serta negara maju seperti Britian dan Amerika Syarikat. Hubungan multilateral pula merujuk pada hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhan seperti Persatuan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), Komenwel, Pertubuhan Persidangan Negara Islam (OIC) dan Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM).

     Huraikan latar belakang dasar luar Malaysia
Dasar luar Malaysia mempunyai matlamat tersendiri iaitu berbaik-baik dengan semua negara.Matlamat dasar luar Malaysia ialah menjamin keselamatan rakyat dan negara dan mengekalkan kedaulatan negara.Selain itu dapat memelihara kepentingan nasional dengan menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi.Di samping itu juga dapat mengekalkan keamanan sejagat dalam usaha untuk mengekalkan kerjasama di peringkat antarabangsa.Secara langsung dapat menjadikan negara kita sebagai warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap terhadap usaha untuk memupuk kesejahteraan dunia.
Malaysia melaksanakan dua bentuk hubungan luar dengan negara-negara lain iaitu hubungan bilalteral dan multilateral. Hubungan bilateral merujuk pada hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu, contohnya hubungan Malaysia dengan Singapura, Indonesia, Thailand dan Vietnam.Selain itu hubungan luar juga diadakan dengan negra ASEAN yang lain, Amerika Latin. Afrika, Asia Barat serta negara maju seperti Britian dan Amerika Syarikat. Hubungan multilateral pula merujuk pada hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhan seperti Persatuan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), Komenwel, Pertubuhan Persidangan Negara Islam (OIC) dan Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM).

          Jelaskan asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia
i)      Faktor sejarah
ii)     Faktor ekonomi
iii)    Faktor politik
iv)   Faktor geografi
v)    Faktor demografi
@
Terangkan faktor yang menjadi asas penggubalan dasar luar Malaysia.
                 @
Bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi asas penggubalan dasar luar Malaysia.          
Asas-asas Penggubalan Dasar Luar Malaysia
Penggubalan dasar luar luar Malaysi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan corak dan arah dasar luar negara.Faktor-faktor berkenaan ialah sejarah, ekonomi, politik, geografi dan demografi.

Faktor Sejarah
Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka telah terjalin hubungan dengan negara luar seperti China, Arab, Siam dan juga negeri-negeri di Kepulauan Melayu dalam bentuk hubungan perdagangan.Pada masa ini telah terjalin hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu seperti dengan Indonesia, Brunei, Singapura dan Malaysia. Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia menyertai pertubuhan Komanwel dan meneruskan hubungan diplomatik dengan Britian dan negara Komenwel lain seperti Australia dan New Zealand. Pada masa itu, Malaysia sedang diancam oleh fahaman komunis yang disebarkan oleh Parti Komunis Malaya (PKM).Ancaman komunis ini menggugat keselamatan negara Malaysia dan dengan ini mendorong Malaysia mengamalkan dasar luar yang pro-Barat dan antikomunis. Pada masa yang sama, Malaysia masih bergantung kepada kuasa Barat kerana Malaysia belum mempunyai keupayaan pertahanan .

Faktor Ekonomi
Malaysia merupakan negara yang mengamalkan pasaran bebas dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia dalam usaha memajukan ekonominya.Sejak zaman penjajah British lagi Malaysia merupakan antara negara pengeluar utama bijih timah dan getah. Pada masa ini  telah terjalin hubungan ekonomi antara Malaysia dengan negara-negara maju seperti Britian dan Amerika Syarikat.  Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia masih mengharapkan pasaran dan juga modal dari negara-negara tersebut.Beberapa langkah telah diambil bagi menggalakkan pelaburan asing.Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi negara di samping menyediakan peluang pekerjaan. Menjelang tahun1980-an , melalui Dasar Pandang Ke Timur, pelaburan asing juga digalakkan dari negara-negara di Timur  terutama  Jepun dan Korea. Pada masa yang sama, Malaysia menjalin hubungan baik dengan negara-negera sedang membangun dan  negara-negara Islam bagi meningkatkan pasaran barangan keluaran  Malaysia di samping mengadakan pelaburan di negara berkenaan.


Faktor politik
Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen, Malaysia berhak menentukan hala tuju masa depannya sendiri berdasarkan prinsip-prinsip keamanan sejagat.  Dasar luar Malaysia juga  menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain. Contohnya dasar Malaysia yang menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat.Malaysia juga berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan Piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) bagi memelihara keamanan dunia.Oleh itu Malaysia tegas dengan pendiriannya menyokong semua resolusi yang telah diambil oleh PBB bagi mencapai dan mengekalkan keamanan dunia.

Faktor Geografi
Malaysia mempunyai kedudukan yang strategik di Asia Tenggara dan bersempadan dengan negara  seperti Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina dan Brunei. Perairannya juga menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia. Dengan itu, keselamatan negara serantau akan mempengaruhi dan meninggalkan kesan terhadap keselamatan Malaysia.

Faktor Demografi
Malaysia telah menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara Islam sejajar dengan penduduknya yang majoriti beragama Islam.Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel disebabkan dasar negara berkenaan menceroboh dan menindas peribumi Palestin.

Rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama diberikan kebebasan sepenuhnya untuk mengamalkan budaya hidup dan agama masing-masing. Amalan konsep perpaduan dan sikap komited terhadap hak asasi manusia  menyebabkan Malaysia menentang keras Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan. Malaysia juga tidak mengadakan sebarang hubungan diplomatik dengan negara berkenaan sehinggalah undang-undang dasar apartheid itu dihapuskan oleh kerajaan Afrika Selatan. Oleh itu, faktor kepelbagaian kaum di negara ini amat mempengaruhi  penggubalan dasar luar Malaysia.
     PERKEMBANGAN DASAR LUAR
1. Jelaskan tahap perkembangan dasar luar Malaysia dari
tahun 1957 hingga tahun 2003
(i)Tahap Pertama (1957-1970)
(ii)Tahap Kedua (1972-1981)
(iii)Tahap Ketiga (1981-2003)

2. Jelaskan perkembangan dasar luar negara kita dari tahun
1957 hingga tahun 2003
(i)   Dasar Pro-Barat
(ii)  Dasar Berkecuali
(iii) Dasar kepentingan Ekonomi

3. Jelaskan perkembangan dasar luar Malaysia era kepimpinan              

(i) Tunku Abdul Rahman (1957-1970)
(ii) Tun Abdul Razak (1972-1976) dan Tun Hussein Onn
(1976-1981)
(iii)Tun Dr Mahathir Mohamad (1981-2003)

(i) Tahap Pertama / Dasar Pro-Barat / Tunku Abdul  Rahman

Dasar luar Malaysia pada tahap pertama memperlihatkan dasar pro-Barat yang antikomunis serta dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan Komanwel.Dasar luar berkenaan dilaksanakan oleh Tunku Abdul Rahman disebabkan faktor politik, ekonomi dan sosial.Faktor politik merujuk pada ancaman komunis di negara-negara Asia Tenggara dan juga di dalam negara melalui Parti Komunis Malaya.Oleh itu, Malaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara-negara Komanwel terutama Britain, Australia dan New Zealand.
Bagi menyekat perkembangan pengaruh Komunis, Malaysia telah menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu atau Anglo-Malayan Defence Treaty (AMDA) pada tahun 1956.Mengikut perjanjian ini pihak British akan memberikan bantuan kepada Malaysia sekiranya diserang oleh mana-mana negara.
Di samping itu, dasar luar Malaysia juga adalah berbaik-baik dengan negara jiran. Hal ini disebabkan timbulnya krisis dengan negara jiran terutama selepas Malaysia mencapai kemerdekaan seperti konfrontasi dengan Indonesia (1963-1965), terputusnya hubungan dengan Filipina (1963-1965) dan keluarnya Singapura  daripada Malaysia (1965). Usaha-usaha untuk memelihara hubungan dengan negara jiran terbukti melalui beberapa perjanjian. Malaysia telah menandatangani perjanjian menubuhkan Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) pada tahun 1961 bersama-sama Thailand dan Filipina, MAPHILINDO pada tahun 1962 bersama-sama Indonesia dan Filipina serta ASEAN pada tahun 1967 bersama-sama Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura.
Faktor ekonomi pula memperlihatkan pergantungan Malaysia kepada Britain dalam menjaga kepentingan ekonomi negara ini. Pertama, hal ini disebabkan Malaysia merupakan anggota blok sterling yang menjalankan urusan perdagangan dalam nilai mata wang paun sterling. Kedua, Malaysia masih memberikan tumpuan kepada dua hasil utamanya, iaitu bijih timah dan getah dengan mengharapkan sepenuhnya permintaan daripada negara Barat termasuk Britain.Ketiga, pelabur Britain masih menguasai peratus yang besar dalam ekonomi Malaysia terutama dalam bidang perladangan dan perindustrian.
Bagi mengurangkan pergantungan ini, Malaysia yang mengamalkan pasaran bebas mula membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain seperti Amerika Syarikat, Jepun, Singapura dan Jerman Barat bagi mengurangkan pergantungan kepada Britain dan bagi mencari pasaran baru.

(ii) Tahap Kedua / Dasar Berkecuali /  Tun Abdul Razak (1972-1976) & Tun Hussein Onn(1976-1981)

Menjelang tahun 1970-an, dasar luar Malaysia mula berubah kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara.Perubahan dasar luar ini disebabkan kurangnya peranan yang dimainkan oleh AMDA dan kurangnya pengaruh Britain di Timur.Perubahan dasar ini juga disebabkan oleh pergolakan yang berlaku di Vietnam yang melibatkan dua kuasa besar, iaitu Amerika Syarikat dan China.
Bagi mencapai matlamat dasar luar Malaysia, beberapa usaha telah dilakukan seperti mengisytiharkan konsep Zon Aman, Bebas dan berkecuali(ZOPFAN) bersama-sama dengan anggota negara ASEAN. Malaysia juga telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis seperti China, Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara dan Mongolia. Malaysia turut mengadakan hubungan diplomatik dengan Vietnam pada tahun 1976.Masalah pelarian Vietnam di Malaysia dapat diatasi dengan kerjasama negara-negara jiran.

(iii) Tahap Ketiga / Dasar Kepentingan Ekonomi / Tun Dr Mahathir Mohamad(1981-2003)

Tahap ini masih mengekalkan dasar-dasar tahap kedua tetapi memberikan penekanan kepada kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan isu-isu perdagangan, pelaburan dan pembangunan terutama dalam kalangan negara membangun.Bagi mencapai matlamat tersebut, Malaysia telah mengadakan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara ASEAN seperti menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampuchea.
Dasar Pandang ke Timur telah diperkenalkan pada tahun 1982 dengan menggunakan Jepun dan Korea Selatan sebagai model bagi membangunkan negara Malaysia.Dasar ini bertujuan menggalakkan rakyat Malaysia mengambil dan menerima pakai nilai-nilai yang baik seperti semangat mencintai negara, kesungguhan dalam pekerjaan dan etika pengurusan kerja yang baik.
Malaysia juga telah mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara lain menerusi lawatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri, Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad ke negara Afrika, Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan. Dalam setiap misi lawatannya, misi perdagangan Malaysia akan turut serta dan menandatangani perjanjian perdagangan dua hala yang menguntungkan kedua-dua belah pihak.

Terangkan kejayaan yang dicapai Malaysia hasil hubungan dengan negara luar
@
Dasar luar negara yang diamalkan sejak tahun 1957 hingga kini berjaya meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang dihormati.Buktikan.
Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen yang mementingkan hubungan baik antara negara-negara luar.Situasi ini membawa kepada penggubalan dasar luar daripada sebuah negara yang anti-komunis kepada negara berkecuali. Situasi ini membolehkan  Malaysia menjadi sebuah negara yang membangun dari sudut ekonomi dan dapat menjadi sebuah negara yang mampu bersaing dengan negara-negara yang sudah membangun.
Hasil daripada mengambil sikap berkecuali ini juga Malaysia telah dipanggil untuk menyertai pasukan pendamai di bawah panji-panji Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) untuk menamatkan Perang Saudara di Congo.Pada tahun 1989, Malaysia terpilih sekali lagi mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia bagi membantu Namibia mencapai kemerdekaan.Pada tahun 1990-an, Malaysia telah menghantar pasukan pemerhati bagi meleraikan pergolakan-pergolakan di luar negara seperti Krisis Sempadan Iran-Iraq dan Kampuchea serta menghantar pasukan pengaman ke Bosnia.
Malaysia sebagai sebuah negara yang istimewa memiliki kepelbagaian amalan etnik dan kaum menyebabkan Malaysia mengalu-alukan amalan yang toleran dalam hubungan sesama kaum.Hasilnya, Malaysia mengutuk penindasan yang berlaku melalui amalan-amalan yang tidak berperikemanusiaan seperti memutuskan hubungan dengan Afrika Selatan akibat daripada amalan dasar apartheid di negara tersebut.Malaysia juga mengutuk penindasan yang dilakukan kaum Serb terhadap rakyat Bosnia.Situasi ini membantu mengukuhkan hubungan perpaduan kaum dalam negara dan seterusnya merapatkan hubungan Malaysia dengan negara-negara luar.
Keterlibatan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa juga giat berlangsung. Malaysia pernah menjadi tuan rumah bagi persidangan-persidangan yang membuahkan hasil keputusan berkaitan kepentingan negara-negara anggota seperti Mesyuarat Commonwealth Head of Governments Meeting (CHOGM) yang telah membuahkan keptusan melalui Deklarasi Langkawi 1989. Deklarasi ini juga berhubung kait dengan soal tanggungjawab negara-negara Komanwel dalam mengawal dan mengatasi masalah pencemaran.
Kesimpulannya¸ dasar luar yang terbentuk membawa kejayaan-kejayaan seperti keamanan dunia terhasil hasil daripada penggubalan dasar berbaik-baik dengan negara luar. Situasi ini juga dapat mengharumkan nama baik negara kita hasil daripada sumbangan-sumbangan yang Malaysia berikan pada peringkat antarabangsa.

Mengapa dasar luar Malaysia sentiasa berubah mengikut peredaran masa ?

Dasar luar Malaysia sentiasa berubah mengikut peredaran masa bergantung kepada kepimpinan negara.Pada masa pentadbiran Tunku Abdul Rahman, dasar luar adalah pro Barat, tetapi kemudiannya telah berubah semasa pentadbiran Perdana Menteri Tun Abdul Razak dan Tun Hussein Onn.Dasar luar Malaysia berubah kepada dasar berkecuali iaitu dasar berbaik-baik dengan semua negara disebabkan kurangnya peranan AMDA dan pergolakan di Vietnam yang melibatkan dua kuasa besar iaitu Amerika Syarikat dan China.

            Malaysia juga telah mengisytiharkan konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali bersama-sama ASEAN dengan menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis seperti China, Jerman Timur.Keadaan ini bertujuan mewujudkan hubungan berbail-baik dengan semua negara.

            Selain itu, dasar luar sentiasa berubah kerana kepentingan ekonomi seperti perdagangan, pelaburan dan pembangunan terutama dalam kalangan negara membangun.Malaysia telah mengadakan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Asean seperti Singapura dan Thailand.Keadaan ini telah meningkatkan nilai perdagangan negara kita.

            Seterusnya semasa pemerintahan Dato’ Seri Dr Mahathir juga telah memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur pada tahun 1982 dengan menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai model bagi membangunkan Malaysia. Perubahan ini mendorong peningkatan pelaburan dari negara berkenaan yang membawa kepada perkembangan ekonomi Malaysia.


Perubahan dasar luar Malaysia juga telah mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara lain seperti dengan Afrika, Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan. Melalui misi perdagangan yang turut serta dalam siri lawatan tersebut, Malaysia telah menandatangani perjanjian perdagangan dua hala yang menguntungkan kedua-dua belah pihak.

Jelaskan kepentingan dasar luar yang diamalkan oleh Malaysia demi menjamin kestabilan dan kemakmuran negara.
@
Jelaskan kepentingan dasar luar Malaysia dalam meningkatkan ketamadunan bangsa dan negara.
Kepentingan dasar luar yang diamalkan oleh Malaysia ialah kestabilan politik negara dapat dikekalkan. Keadaan aman dalam negara akan menjamin keselamatan rakyat dan negara. Selain itu hubungan diplomatik dengan negara luar dapat diperkukuhkan dan persefahaman dapat dipupuk. Keadaan yang aman juga akan menarik pelabur-pelabur asing datang ke negara kita. Dengan pertambahan kemasukan pelabur asing, ekonomi negara akan berkembang pesat dan seterusnya membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Keadaan ini juga turut meransang kemasukan tenaga kerja dari luar yang diperlukan untuk mempercepatkan pembinaan projek-projek mega seperti pembinaan Menara Berkembar Petronas.
Selain itu, syarikat-syarikat  tempatan juga dapat membuat pelaburan di negara-negara Dunia Ketiga, seperti yang dilakukan Petronas di Vietnam .
Dasar luar negara juga penting untuk mengekalkan kedaulatan negara.Dasar berbaik-baik dengan semua negara dapat mengelak pertelingkahan berlaku dengan negara jiran.Segala konflik dengan negara jiran diselesaikan melalui rundingan atau melalui mahkamah antarabangsa, contoh isu Pulau Batu Putih.
Dasar luar negara juga penting untuk kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Hubungan yang erat dengan negara-negara maju memudahkan pemindahan teknologi moden ke dalam negara. Kemajuan dalam bidang teknologi diperlukan dalam pembinaan LRT / MRT, empangan hidro elektrik dan sebagainya. Kemajuan teknologi yang dimiliki oleh Kereta api Tanah Melayu mendapat kepercayaan Arab Saudi sehingga diberi peluang untuk mengendalikan sebahagian perkhidmatan kereta api di sana.

Sebagai rakyat Malaysia adakah anda bersetuju Malaysia perlu  menjalinkan hubu gan luar dengan Negara lain tanpa mengira ideilogi Negara tersebut.?
@
Pada pendapat anda mengapa Negara kita perlu berbaik-baik dengan Negara luar?

Ya, sebagai rakyat Malaysia memang saya bersetuju perlunya Malaysia menjalinkan hubungan dengan Negara luar tanpa mengira ideologi. Malaysia terpaksa memilih berbaik dengan semua Negara kerana setelah kurangnya  peranan yang dimainkan oleh  AMDA (Anglo – Malaysian Defence Treaty). Malaysia juga tidak boleh lagi mengharapkan peranan yang dimainkan oleh Britain dalam menjamin keselamatan Malaysia, kerana Britain telah mengurangkan pengaruhnya di Timur. Oleh itu Malaysia berbaik-baik dengan Negara mengamalkan ideology kumunis, seperti Republik Rakyat China. Dengan berbaik=baik dengan semua Negara ini Malaysia dapat membangunkan ekonominya dengan sempurna. Barangan kumuniti dapat dipasarkan ke Negara barat dan ke Negara Republik China. Dengan ini pendapatan Negara meningkat.

Hubungan yang erat dengan banyak Negara ini Malaysia dikunjungi oleh ramai pelancung, justeru pertukaran wang asing semakin meningkat, dengan ini menjana ekonomi Negara. Peluang  pekerjaan dalam industry pelancungan semakin meningkat. Malaysia juga berbaik-baik dengan Negara serantau, dengan menubuhkan ASEAN, dengan adanya pertubuhan ini  telah mengekalkan kesetabilan politik Malaysia. Aktiviti perdagangan dua hala juga dapat dijalankan dengan Negara anggota ASEAN.

Saya juga percaya apabila berbaik-baik  dengan semua Negara Malaysia dapat bertukar teknologi dengan membawa pelabur asing masuk ke Malaysia, dengan ini membantu mengstabilkan ekomomi Negara. Dengan cara ini juga Malaysia dapat membawa masuk modal asing untuk di gunakan dalam Negara.

Dalam bidang social pula Malaysia dapat bertukar-tukar maklumat melalui pertukaran siaran Tv dengan Negara ASEAN.

Bila berbaik-baik dengan semua Negara, Malaysia juga dapat mengamalkan pasaran bebas kerana tidak terikat dengan mana-mana Negara, kerana kita mengamalkan kemesraan dengan semua Negara tanpa terikat dengan mana-mana ideologi

Malaysia juga berbaik-baik dengan Negara-negara Islam dengan menyertai Pertubuhan OIC. Hubungan baik ini barangan dagangan Malaysia dapat dipasarkan di Negara-negara Arab. Malaysia juga mendapat hak keistimewaan dari Negara Arab dalam urusan Jemaah haji ke Mekah.

Akhirnya  dasar luar Malaysia yang mengamalkan dasar Aman, Bebas dan Berkecuali, Malaysia dihormati oleh Negara luar, justeru Malaysia dapat mengekalkan kedaulatannya, perpadauan rakyat dalam Negara dapat diperkukuhkan. Tambahan lagi dengan Dasar Padang Ke Timur, Malaysia dapat mengamalkan budaya orang Jepun yang menepati masa, rajin dan berintergiti yang tinggi dalam kehidupan.

Sambungan  - lihat entri seterusnya ..


0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Search